Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

       

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

smetiaky.eu - predaj nádob na odpad

Obchodné podmienky pre e-shop smetiaky.eu:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito OP.

Predávajúci:

EKOREKLAMA s. r. o., 925 09  Košúty 470, prevádzkovateľ e-shopu smetiaky.eu (ďalej len predávajúci)

IČO: 46 711 864, DIČ: 2023543984, IČ DPH: SK2023543984

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29636/T

kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01  Trnava 1

Bankové spojenie: VÚB BANKA 3037689159/0200

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: http://smetiaky.eu

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode
(prípadne si môže kupujúci tovar objednať e-mailom na adrese: info@smetiaky.eu,
alebo telefonicky na tel. číslach uvedených na stránke http://smetiaky.eu v sekcii Kontakty).
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy
zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci obratom zašle kupujúcemu potvrdzujúci email s rekapituláciou objednaného tovaru, konečnou cenou, spôsobom platby a odberu tovaru. Odoslaním objednávky je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je
možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka
prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
pred prevzatím tovaru:


- bankovým prevodom vopred

pri prevzatí tovaru:

- dobierkou

- platbou v hotovosti v predajni


Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní vystavenia zálohovej faktúry, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný
bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).

4. DODACIE PODMIENKY
Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 2 do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
poštovné  8,30 € s DPH do 5 kg
poštovné a balné 10,50 € s DPH 5,01 - 15 kg
poštovné a balné 17,00 € s DPH 15,01 - 30 kg
poštovné a balné 23,70 € s DPH 30,01 - 50 kg
poštovné a balné 30,00 € s DPH 50,01 - 75 kg
poštovné a balné 36,50 € s DPH 75,01 - 100 kg
poštovné a balné 49,50 € s DPH 100,01 - 150 kg
poštovné a balné 59,50 € s DPH 150,01 - 200 kg
poštovné a balné 77,00 € s DPH 200,01 - 300 kg
poštovné a balné 92,50 € s DPH 300,01 - 400 kg
poštovné a balné 107,00 € s DPH 400,01 - 500 kg
poštovné a balné 132,00 € s DPH nad 500 kg

doprava 1100l plastových kontajnerov: AKCIA!!! DOPRAVA ZDARMA

väčšie množstvá individuálne

pri osobnom odbere sa poštovné a balné neúčtuje

===== KONKRÉTNY ČAS DODANIA V PRIEBEHU DŇA NEVIEME OVPLYVNIŤ, JE VECOU KURIÉRSKEJ SLUŽBY! =====

5. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávky su priebežne vybavované každý pracovný deň, najneskôr do 3 pracovných dní od objednania tovaru.

Stav objednávky zistíte cez pracovné dni telefonicky na 0948 666 954 v čase od 9.00 do 17.00

Storno objednávky neexpedovaného tovaru je bezplatné.

6. VRÁTENIE TOVARU
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu
(návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.


7. REKLAMÁCIE
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10,00 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy spoločnosti EKOREKLAMA s. r. o., so sídlom 925 09  Košúty 470, IČO: 46711864 (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ"), a s ich spracovaním.

2) Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti EKOREKLAMA s. r. o., vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

3) Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Spoločnosť EKOREKLAMA s. r. o.,  ďalej len ("spoločnosť"), ktorá spravuje webové stránky www.smetiaky.eu (ďalej len "stránky"), chce čo najpodrobnejšie opísať správu týchto stránok z hľadiska spracovania osobných údajov používateľov a návštevníkov stránok.

Túto informáciu poskytujeme používateľom služieb týchto stránok aj v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov platných v oblasti spracovania osobných údajov.

Táto informácia neplatí pre iné webové stránky, ktoré používatelia môžu navštíviť prostredníctvom externých odkazov, za ktoré spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

Nasledujúce informácie vychádzajú aj z Odporúčania č. 2/2001, ktoré prijala dňa 17. mája 2001 Skupina európskych garantov na ochranu osobných údajov zriadená podľa čl. 29 smernice č. 95/46/ES, týkajúceho sa zberu osobných údajov na internete, s cieľom identifikovať minimálne požiadavky na zhromažďovanie osobných údajov a na zabezpečenie dôveryhodnosti a zákonnosti tejto činnosti (v zmysle článkov 6, 7, 10 a 11 smernice 95/46/ES).

SPRÁVCA ÚDAJOV

Na základe návštevy našich webových stránok môžu byť spracovávané vaše osobné údaje a akékoľvek iné údaje používané v súvislosti s poskytovaním našich služieb. Prevádzkovateľom je predávajúci (EKOREKLAMA s. r. o., so sídlom 925 09  Košúty 470, IČO: 46711864).

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo kedykoľvek dostať potvrdenie, či takéto údaje existujú alebo nie a dozvedieť sa ich obsah a pôvod, skontrolovať ich správnosť alebo požiadať o ich doplnenie, aktualizáciu alebo opravu. Okrem toho majú právo požiadať o ich vymazanie, zmenu na anonymnú formu alebo zablokovanie, ak sú údaje spracovávané v rozpore so zákonom, a v každom prípade majú právo aj odmietnuť ich spracovávanie zo zákonných dôvodov.

Žiadosti je potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@smetiaky.eu alebo spoločnosti EKOREKLAMA s. r. o., so sídlom 925 09  Košúty 470, IČO: 46711864

MIESTO A ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovanie údajov v súvislosti s internetovými službami ponúkanými na týchto stránkach sa vykonáva v sídle spoločnosti, ktorá je správcom údajov, a zabezpečujú ho výlučne zamestnanci alebo iné osoby, ako napr. externí poskytovatelia služieb na Slovensku alebo v každom prípade v rámci územia Európskej únie vo svojej funkcii vedúcich spracovania údajov, ako aj ďalšie spoločnosti resp. iné osoby, ktoré môžu byť poverené príležitostnými prácami údržby. Žiadne údaje pochádzajúce z internetových služieb nesmú byť poskytnuté iným alebo rozširované.

Osobné údaje poskytnuté používateľmi, ktorí požiadajú o služby, budú použité len na účely vykonania služby alebo požadovaného plnenia a neposkytujú sa tretím osobám, s výnimkou prípadu, keď ich poskytnutie vyžaduje zákon alebo keď je to nevyhnutné na plnenie požadovaných služieb.

Konkrétne účely týkajúce sa spracovania jednotlivých údajov, sú podrobne uvedené v ponuke rôznych služieb poskytovaných spoločnosťou.

V korešpondencii k jednotlivým ponukám používateľ nájde konkrétne informácie o spracovaní osobných údajov.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Údaje o navigácii.

Informačné systémy a softwarové procesy potrebné na fungovanie týchto webových stránok zhromažďujú v priebehu svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých poskytnutie vyplýva z používania internetových komunikačných protokolov.

Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú preto, aby sa spájali s konkrétnymi osobami, ale vzhľadom na svoju povahu môžu umožniť identifikáciu používateľov po ich spracovaní a spojení s údajmi nachádzajúcimi sa u tretích subjektov.

Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, časy takých požiadaviek, metóda používaná pri odosielaní danej požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, číselný kód vyjadrujúci stav odozvy servera (úspešné vykonanie, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa.

Tieto údaje budú použité výlučne na účely získavania anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania.

Tieto údaje by mohli byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade spáchania počítačovej kriminality proti našim stránkam.

Údaje dobrovoľne poskytované zo strany používateľa

Zo samotnej povahy nepovinného, otvoreného a dobrovoľného odosielania elektronickej pošty na adresy uvedené na týchto stránkach vyplýva, že sa nevyhnutne získava adresa odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zaslanie odpovede na jeho žiadosti, ako aj prípadné ďalšie osobné údaje uvedené v správe.

Na jednotlivých stránkach používaných na poskytovanie jednotlivých služieb na vyžiadanie sa používajú konkrétne súhrnné informácie.

Žiadame svojich používateľov, aby vo svojich žiadostiach o služby alebo vo svojich otázkach, neuvádzali mená alebo iné osobné údaje iných tretích subjektov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

V tejto súvislosti sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

NEPOVINNOSŤ POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Okrem vyššie uvedený údajov o navigácii sa používateľ môže slobodne rozhodnúť, či poskytne osobné údaje na účely zasielania informačných materiálov alebo žiadosti o iné druhy služieb, ktoré spoločnosť ponúka.

Neposkytnutie osobných údajov však môže znamenať, že požadované služba nebude môcť byť poskytnutá.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia
zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (emailu! a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 30. 11. 2015

EKOREKLAMA s. r. o.